Върни се горе
Последвайте ни:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Марвей“ ЕООД, ЕИК 203065254, с адрес : гр. Трявна, ул. „Христо Ботев“ № 66, ет. 1, ап. 1, представлявано от Венета Маринова Митева – управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „WE COLLAGEN”.

Чл. 2. Данни за Доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „Марвей“ ЕООД
ЕИК 203065254
Седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Христо Ботев“ № 66, ет. 1, ап. 1
Данни за кореспонденция:
адрес гр. Трявна, ул. „Христо Ботев“ № 66, ет. 1, ап. 1,
E-mail: info@wecollagen.com
тел.: 0899961237

Чл. 3. (1) За да посещава и раглежда съдържанието на wecollagen.com Ползвателят не е задължен да бъде регистриран като потребител в информационната система на сайта.

(2) Ползвателят може да създаде потребителски профил в информационната система на сайта като определи име и парола за отдалечен достъп, след като попълни необходимите данни, съобразно посочената от Доставчика процедура.

(3) Необходимите данни за регистрация на потребител са както следва: име за отдалечен достъп, парола за отдалечен достъп ,адрес за доставка , име и фамилия, електронна поща, телефон/и за връзка.

(4) Доставчикът може едностранно и по всяко време да променя обема от необходими данни за регистрация на потребителите.

(5) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят отново декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

Чл. 4. (1) Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоките.

Чл. 5. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта.

(2) Крайната цена на стоките с включени всички данъци и такси (с изключение на стойността на доставката до Потребителя) се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от куриерската компания в зависимост от дестинацията за доставка, избрания метод на доставка и теглото на поръчката, както и при наличие на специфични изисквания на Ползвателя;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 6 (1) Характеристиките на продуктите са предоставени от производителя им и отговарят на етикетирането на стоките.

(2) Вариация в цветовата гама на опаковките е възможна поради различните настройки на монитора на Потребителя.

ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

Чл. 7 (1) wecollagen.com e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.wecollagen.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Wecollagen.com стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил на информационната система на wecollagen.com;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от wecollagen.com;
4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с wecollagen.com, като установеното средство за разплащане е наложен платеж.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от wecollagen.com;

6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на wecollagen.com в Интернет;

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8 (1) Ползвателите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоки, на адрес http://www.wecollagen.com.

(2)Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

Чл. 9 (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 10 (1) Ползвателите могат да използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в wecollagen.com.

(2) Ползвателите могат сключват договори за покупко-продажба дистанционно и чрез лично съобщение на фейсбук страницата на Доставчика или на посочения електронен адрес.

Чл. 11 (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика чрез интерфейса на страницата по посочената в настоящата разпоредба процедура.

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на wecollagen.com чрез идентифициране с име и парола за отдалечен достъп или използване на системата като гост потребител;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на wecollagen.com и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Способ и момент за плащане на цената – наложен платеж при получаване на стоката.

(7) Потвърждение на поръчката;

(8) При успешно завършване на поръчката на Ползвателят се изпраща потвърждение за получаване на поръчката с посочване на основните й елементи.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12 (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба за всяка една от стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от Ползвателите стоки се извършва от избрания от Доставчика спедитор (куриерска компания).

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба.

(4)Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.

(5)В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 13 (1) При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 14 (1) Ползвателят заплаща съвкупната цената на отделните договори за покупко-продажба в брой чрез наложен платеж при тяхната доставка.

Чл.15 (1) При осъществяване на доставката Ползвателят трябва да прегледа стоката и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно представителя на доставчика, който му предава стоката и продавача. Ако купувачът не направи това, стоката се смята одобрена като съответстваща на изискванията.

Чл. 16 (1) Доставчикът организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен спедитор в определения при сключването на договора срок. Обичайно Доставчикът организира предаването на стоката на спедитор в рамките на 1-3 работни дни от финализиране на поръчката, ако страните не са уговорили друго. Доставчикът не отговаря за забавяния при транспортиране на стоката от спедитора като в рамките на обичайната практика спедиторът осигурява получаването й от негов офис или предава същата на адреса на Ползвателя в рамките на работния ден, следващ предаването й от Продавача.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването на стоката от съответния спедитор в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 17 (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от представителя на спедитора и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно представителя на спедитора и Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не направи възражение пред представителя на спедитора в момента на получаване и преглеждане на стоката и/или не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За избягване на всяко съмнение страните се съгласяват, че Ползвателят има право да върне стоката,ако е нарушена целостта на опаковката й само ако този факт е настъпил преди предаването й на Ползвателя и е установен на място при предаването й от спедитора и в присъствие на последния.

Чл. 18 (1) С настоящите общи условия и с различните раздели в интернет платформата на Доставчика на потребителя се предоставя информацията по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, като с регистрацията си в сайта и/или поръчката на стоки Ползвателят декларира, че е запознат и разбира информацията и правата си и не желае предоставяне на информацията на хартиен носител.

Чл.19 (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от избрания от Доставчика спедитор.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • Когато е нарушен търговският вид на стоката, като за такова нарушаване се смята всяко изменение на стоката, нейните качества, нейния вид, опаковка, етикет, съдържание и всяка друга промяна, правеща стоката, различна от нова стока;
 • Когато стоката не е съхранявана съобразно указанията на етикета на същата
 • Когато по стоката са налице следи от употреба
 • Когато са налице повреди по стоката в следствие неправилен преглед или съхранение от страна на Ползвателя
 • Когато оригиналната опаковка и етикетиране не са запазени, включително отворена, накъсана, надраскана, захабена, зацапана, избледняла или нарушена по друг начин визия и качества на опаковката.
 • За доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
 • За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • За доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация за правото му на отказ от договора по чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в срок една година и 14 дни, считано от датата по чл. 50.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора се удържат разходите за доставка и връщане на стоката, в случай че такива са направени от Доставчика и разходите по превод на сумата до Ползвателя. Потребителят следва да изпрати стоката за своя сметка до Доставчика, като в случаите на стъклена опаковка задължително следва да уведоми куриера, че пратката е чуплива и доставката да бъде извършена при съобразяване на този факт. Сумата се превежда чрез използвания за доставката куриер, ако друго не се уговори между страните.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез интерфейса на уеб страницата, чрез електронна поща или на посочения по-горе адрес.

(7) При упражнено право на отказ Доставчикът има право да не върне стойността на стоката в случай че при получаването й установи някои от обстоятелствата по алинея 2, включително и когато същото е настъпило в хода на доставката.

Чл. 20 Потребителят може да упражни правото си на отказ с поплъване и изпращане на предоставения на сайта формуляр или на такъв, изготвен от него.

Чл. 21 (1) За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и правилата на Закона за защита на потребителите.

 

СПЕДИЦИЯ И ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

Чл. 22 (1) Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.

(3) Ползвателите заплащат на избрания от Доставчика спедитор възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на wecollagen.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на wecollagen.com.

(4) Доставчикът възлага на избран от него спедитор доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на wecollagen.com и съгласно настоящите общи условия.

(5) В срок от 3 работни дни от подаването на заявката чрез интерфейса на електронната страница Доставчикът обработва заявката на Потребителя и предава стоката на дистрибутор/спедитор за доставка.

Чл. 23 (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политиката за личните данни на “Марвей“ ЕООД, ЕИК 203065254 е съгласувана с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г., с който се отменя Директива 95/46 / ЕО на ЕС за защита на данните. От “Марвей ЕООД“ се вземат всички възможни технически и организационни мерки признати от приложимото право в областта на защита на данните, за да защитим всички данни, които можем да съхраняваме, да оперираме или обработваме за нашите клиенти.

Като ползвате този уебсайт, Вие изразявате Вашето съгласие с общите условие на тази политика за защита на лични данни. Ако не сте съгласни с нея, моля не предоставяйте каквито и да е лични данни на този уебсайт.

Чл. 24 (1) Доставчикът съхранява лични данни на Ползвателя във връзка със следните дейности:

 • обработка на заявка за регистрация на профил
 • поддържане на регистрация на потребителски профил
 • сключване на договор за покупко-продажба на стоки чрез интерфейса на страница
 • доставка на закупени стоки по сключени договори

(2) Доставчикът събира необходимия обем от лични данни единствено с целите по ал.1

(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(6) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(7) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.

(8) В случай, че Ползвателят не иска да получава бюлетин, следва изрично писмено да уведоми Доставчика.

Чл. 25 (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената процедура за възстановяване на забравена/изгубена парола или потребителско име

(3) Редът за извършване на процедурата, посочена в ал.2 е изрично посочен от Доставчика на уеб страницата.

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 26 (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на wecollagen.com.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

 • след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
 • след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
 • с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 27 (1) Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://wecollagen.com/общи-условия/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28 (1) Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на wecollagen.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори
 • за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 29 (1) Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва wecollagen.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, добрите нрави, морала или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 30 (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31 (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което wecollagen.com не е достъпен поради непреодолима сила.

Чл. 32 (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33 (1)Цялата публикуваната информация на сайта на Wecollagen, която включва текст, изображения, аудио запис и др. е собственост на Доставчика – „Марвей“ ЕООД.

(2)За ползване на каквото и да е информация от wecollagen.com се изисква изричнотото писмено съгласие на Доставчика – „Марвей“ ЕООД.

(3)Копирането и разпространението на горепосочената информация, без изричното разрешение на Доставчика и подлежи на санкции съгласно ЗАПСП.

Чл. 34 (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 35 (1) В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 36 (1) Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност на целия договор.

Чл. 37 (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 38 (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели от дата на публикуването им на интернет страницата.

X